BAYAN RESOURCES TBK

BYAN IDX
BYAN
BAYAN RESOURCES TBK IDX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BYAN งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BAYAN RESOURCES TBK

สินทรัพย์รวมของ BYAN สำหรับ Q1 22 คือ 42.22T IDR ซึ่งมากกว่า 21.72% มากกว่า Q4 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 15.24% ใน Q1 22 เป็น 9.37T IDR

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น