BAYAN RESOURCES TBK

BYAN IDX
BYAN
BAYAN RESOURCES TBK IDX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BYAN financial statements

สรุปทางการเงินของ BAYAN RESOURCES TBK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BYAN คือ 109.583T IDR EPS TTM ของบริษัทคือ 3743.10 IDR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.91% และ P/E คือ 8.78

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด