NNN

NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NSC พื้นฐาน

NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2000.00 VND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.35%