BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANYBINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANYBINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BMP พื้นฐาน

BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6500.00 VND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 10.42%