222

DEEWIN TIANXIA CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2418 พื้นฐาน

DEEWIN TIANXIA CO LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 2418 คือ 0.75 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 18.36 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.69 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: HKD
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย