DEEWIN TIANXIA CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2418 พื้นฐาน

DEEWIN TIANXIA CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2418 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 HKD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.57%