JSW

JSW GPW
JSW
JSW GPW
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JSW financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ JSW พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JSW คือ 6.606B

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด