BUDIMEXBUDIMEXBUDIMEX

BUDIMEX

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BDX พื้นฐาน

BUDIMEX ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BDX มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 35.69 PLN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.44%