VRLA พื้นฐาน

VERALLIA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลVRLA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.40 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.12%