PLASTIC OMNIUM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

POM พื้นฐาน

PLASTIC OMNIUM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPOM ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.39 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.75%