ORA พื้นฐาน

ORANGE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.28%