HOLCO พื้นฐาน

HOLLAND COLOURS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHOLCO ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.41 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.71%