FLOB พื้นฐาน

FLORIDIENNE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลFLOB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.75 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.27%