FGR พื้นฐาน

EIFFAGE earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 11.40 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 11.43 B EUR ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of FGR earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ