FGA พื้นฐาน

FIGEAC AERO สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย FGA คือ 0.72 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 9.97 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 2.59 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย