DKUPL พื้นฐาน

DEKUPLE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

DKUPL มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.04 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.38%