CRBN พื้นฐาน

CORBION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CRBN มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.61 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.69%