BAIN พื้นฐาน

BAINS MER MONACO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBAIN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.20 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.15%