ATEB พื้นฐาน

ATENOR ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลATEB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.87 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 16.94%