ALSOG พื้นฐาน

SOGECLAIR ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลALSOG ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.94 EUR ซื้อก่อน 16 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.15%