RUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURINGRUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURINGRUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING

RUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

RUBX พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ RUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING

สินทรัพย์รวมของ RUBX สำหรับ Q3 23 คือ 252.78 M EGP ซึ่งมากกว่า 0.24% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 4.03% ใน Q3 23 เป็น 105.79 M EGP

Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี