MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADEMM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADEMM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE

MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MTIE พื้นฐาน

MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.94 B EGP แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.94 B EGP ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of MTIE earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ