MISR HOTELSMISR HOTELSMISR HOTELS

MISR HOTELS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MHOT พื้นฐาน

MISR HOTELS งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ MHOT สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 277.49 M EGP และลดลง 7.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 24 คือ 240.23 M EGP

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี