MISR HOTELSMISR HOTELSMISR HOTELS

MISR HOTELS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MHOT พื้นฐาน

MISR HOTELS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

MHOT มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 10.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.07%