EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EFID พื้นฐาน

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลEFID ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.43 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.77%