DRC พื้นฐาน

DUBAI REFRESHMENTS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.81%