AAA

AUTO HALL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ATH พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง AUTO HALL กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

ATH กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ 253.19 M MAD สำหรับ 2023 แล้ว ATH กระแสเงินสดอิสระคือ -245.01 M MAD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 557.22 M MAD

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: MAD
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี