AAA

AUTO HALL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ATH พื้นฐาน

AUTO HALL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ATH มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 MAD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.94%