THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLCTHE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLCTHE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC

THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CFLB.N0000 พื้นฐาน

THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ CFLB.N0000 สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 20.08 B LKR และเพิ่มขึ้น 1.32% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 187.27 M LKR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: LKR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี