THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLCTHE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLCTHE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC

THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CFLB.N0000 พื้นฐาน

THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CFLB.N0000 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.25 LKR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.84%