ONE TECH HOLDINGONE TECH HOLDINGONE TECH HOLDING

ONE TECH HOLDING

OTH พื้นฐาน

ONE TECH HOLDING สรุปรายได้

รายได้ ONE TECH HOLDING สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.10 B TND ซึ่งส่วนใหญ่ 1.01 B TND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Finished Goods, ปีก่อนนำ 871.36 M TND. ตูนิเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ONE TECH HOLDING 1.05 B TND, และปีก่อนนั้น 905.06 M TND.

จากซอร์ส
จากประเทศ