CELLCOMCELLCOMCELLCOM

CELLCOM

CELL พื้นฐาน

CELLCOM สรุปรายได้

รายได้ CELLCOM สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 56.20 M TND ซึ่งส่วนใหญ่ 62.39 M TND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Telecommunications Equipment, ปีก่อนนำ 66.46 M TND. ตูนิเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CELLCOM 62.39 M TND, และปีก่อนนั้น 66.46 M TND.

จากซอร์ส
จากประเทศ