EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

SIDERC1 BVL
SIDERC1
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA BVL
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SIDERC1 งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

สินทรัพย์รวมของ SIDERC1 สำหรับ Q4 21 คือ 2.08B PEN ซึ่งมากกว่า 3.35% มากกว่า Q3 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.88% ใน Q4 21 เป็น 1B PEN

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น