EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SIDERC1 พื้นฐาน

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.50%