INRETAIL PERU CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

INRETC1 พื้นฐาน

INRETAIL PERU CORP สรุปรายได้

รายได้ INRETAIL PERU CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 5.75 B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 2.74 B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Supermarkets, ปีก่อนนำ 2.42 B USD. เปรู มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี INRETAIL PERU CORP 4.84 B USD, และปีก่อนนั้น 4.37 B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ