INRETAIL PERU CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

INRETC1 พื้นฐาน

INRETAIL PERU CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลINRETC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.83 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.31%