EMPRESA EDITORA EL COMERCIOEMPRESA EDITORA EL COMERCIOEMPRESA EDITORA EL COMERCIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ELCOMEI1 พื้นฐาน

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 11.64%