COLOMBINA S.A

COLOMBINA BVC
COLOMBINA
COLOMBINA S.A BVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COLOMBINA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ COLOMBINA S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ COLOMBINA คือ 562.641B COP EPS TTM ของบริษัทคือ 200.71 COP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 8.53% และ P/E คือ 7.22

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้