BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BBVACOL พื้นฐาน

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 32.44 COP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 24.34%