PURCARI WINERIES PCL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

WINE พื้นฐาน

PURCARI WINERIES PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลWINE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.55 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.76%