ROCE พื้นฐาน

ROMCARBON SA BUZAU ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลROCE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 12.08%