NOROFERT SA BUCURESTI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

NRF พื้นฐาน

NOROFERT SA BUCURESTI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลNRF ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.68%