ELMA พื้นฐาน

ELECTROMAGNETICA BUCURESTI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลELMA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.00 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.43%