CMF พื้นฐาน

COMELF BISTRITA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.21 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.97%