TRUIST FINANCIAL CORPORATION

TFCBMV
TFC
TRUIST FINANCIAL CORPORATIONBMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TFC พื้นฐาน

TRUIST FINANCIAL CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TFC มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 9.77 MXN ซื้อก่อน 9 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.09%