MATCH GROUP INC

MTCH1 BMV
MTCH1
MATCH GROUP INC BMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MTCH1 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MATCH GROUP INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MTCH1 คือ 367.096B MXN วันที่ของรายได้ MATCH GROUP INC ถัดไปคือ 1 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 10.41 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้