KION GROUP AGKION GROUP AGKION GROUP AG

KION GROUP AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KGX/N พื้นฐาน

KION GROUP AG ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

KGX/N มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 12.70 MXN ซื้อก่อน 30 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.42%