GUIDEWIRE SOFTWARE INC

GWRE BMV
GWRE
GUIDEWIRE SOFTWARE INC BMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GWRE พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GUIDEWIRE SOFTWARE INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GWRE คือ 137.052B MXN วันที่ของรายได้ GUIDEWIRE SOFTWARE INC ถัดไปคือ 7 กันยายน ค่าประมาณคือ -0.30 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้