BORG WARNER INCBORG WARNER INCBORG WARNER INC

BORG WARNER INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BWA พื้นฐาน

BORG WARNER INC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย BWA คือ 0.47 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.07 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 39.90 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย