HITACHIHITACHIHITACHI

HITACHI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6501/N พื้นฐาน

HITACHI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 8.79 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.16%